featured

Meski’ nin başarılı Genel Müdürü ile başarıdan başarıya koşuyor

service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Meski’ nin başarılı Genel Müdürü ile başarıdan başarıya koşuyor.

 

İRFAN KORKMAZ

MERSIN SU VE KANALIZASYON İDARESI GENEL MÜDÜR

 

ÖZGEÇMİŞİ

1975 yılında Besni’de doğdu.

Ortaokul ve lise öğrenimini Mersin Tevfik Sırrı Gür Lisesi’nde tamamlayan İrfan KORKMAZ, Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Mühendisliği Bölümü’nden 1997 yılında mezun oldu.

Adana’da özel bir şirkette Harita Mühendisi olarak iş hayatına başlayan İrfan KORKMAZ sırasıyla; Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü’nde Harita Mühendisi (1998-2001), Harita Emlak İstimlak Şube Müdürü (2001-2008), Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı ve Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı (2008-2014) görevlerinde bulundu. Ardından Gaziantep Üniversitesi, Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı (2014-2017) olarak görev yapan KORKMAZ, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı (2017-2019) görevini yürüttü. 2019 yılından bu yana MESKİ’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan KORKMAZ, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından 05.08.2020 tarihinde MESKİ Genel Müdürlüğü görevine atandı.

MISYON & VIZYON

MİSYON
Hizmet verdiğimiz alanda kaynakları ve ileri teknolojiyi etkin kullanıp sürekli iyileştirerek sağlıklı kesintisiz içme suyu temin etmek, insan ve çevre sağığını esas alarak atık suların bertarafını yasal çerçevede sağlamak.

VİZYON
Gelecek nesillere temiz su kaynakları ve yaşanabilir bir çevre hazırlayan insan, teknoloji ve çözüm odaklı bir kurum olmak.
Etik Komisyonu Komisyon Üyelerimiz�Dosyalar
5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 8 Haziran 2004 tarih ve 25486 sayılı, Etik Kurulu’nun Başkan ve Üyelerinin atanmasına ilişkin 2004/7791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9 Eylül 2004 tarih ve 25578 sayılı, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik ise 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu yönetmeliğin amacı; kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.
Etik Komisyonunun görevi kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir.
13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü olarak Etik Komisyonu 20/08/2020 tarihli ve 78779440-050.01.01/25364 sayılı yazıyla 2 yıl süreli olarak oluşturulmuştur

MESKİ’NİN KURULUŞU:
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 09/09/1993 tarih ve 504 sayılı kanun hükmünde kararname ile kuruluşunun ardından, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) Mersin Belediyesi’nin Su ve Kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere Bakanlar Kurulu’nun 04/05/1995 tarih ve 95/6750 sayılı kararı ile kurulmuştur.
Hizmet alanı Mersin Büyükşehir Belediyesinin görev alanı ile sınırlı olan MESKİ, kentin yararlandığı ancak sınırlar dışında kalan su kaynaklarının korunmasına ilişkin çalışmaları da yürütmekle
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. görevlidir.
MESKİ personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabiidir.

GÖREV VE YETKİLER
MESKİ’nin görev ve yetkileri şunlardır: İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılackları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
Bölge ve içindeki su kaynaklarını, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,
Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,
Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, MESKİ’nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,
Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

DENEYİMLERİ
1997-1998 : Akdeniz Harita Ltd. Şti. (Adana), Harita Mühendisi
1998-2001 : Gaziantep Su ve Kanallizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü, Harita Mühendisi
2001-2008 : Gaziantep Su ve Kanallizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü, Harita Emlak İstimlak Şube Müdürü
2008-2014 : Gaziantep Su ve Kanallizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı
2010-2014 : Gaziantep Su ve Kanallizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkan Vekili
2014-2017 : Gaziantep Üniversitesi, Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı
2017-2019 : Aydın Su ve Kanallizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı
2019- : Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı
2020- : MESKİ Genel Müdür Vekili

GÖREV VE SORUMLULUKLAR
* MESKİ’nin 2560 sayılı Kuruluş Kanunu ile bu yönetmelik hükümleri ve gayesi istikametinde çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak.
* İdare ve yargı organlarında üçüncü şahıslara karşı MESKİ’yi temsil etmek.
* Yıllık yatırım ve performans programları, yönetmelikler, bütçe, bilânço ve personel kadro taslaklarının hazırlanıp Yönetim Kuruluna sunulmasını sağlamak
* Performans Programı, Bütçe, iş ve yatırım programlarına uygun olarak harcama yapmak.
* Performans Programı, Bütçe, iş ve yatırım programlarına uygun olarak harcama yapmak.
* Kuruluş Kanununun 23 üncü maddesine göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine dair tarifeyi hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.
* Gerektiğinde Yönetim Kurulu Kararı ile kuruluşta yeni düzenlemeler yapmak.
* Alım, satım ihale işlerinin hazırlıkları ile Yönetim Kurulunun vereceği yetki dâhilinde alım, satım ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi haricinde kalanları Yönetim Kuruluna sunmak.
* Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararını uygulamak.
* Yönetim Kurulu tarafından tayin edilenler haricinde kalan memurları tayin etmek ve işçi almak.
* Genel Müdürlüğün vizyon, misyon ve ilkelerine uygun olarak stratejik planın yapılmasını sağlamak.
* İdare içindeki şube müdürlüklerinin ve şefliklerin kaldırılmasına, yenilerinin kurulmasına, sayısına ve görev sınırlarına ilişkin olarak karar alınmak üzere Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak.
* Karara bağlanmasını lüzumlu gördüğü diğer konu ve teklifleri Yönetim Kuruluna veya Genel Kurula sunmak.
* İzinli veya görevli olarak il dışında olduğu zamanlarda, genel müdür yardımcılarından birisine vekâlet vermek.
* İhale Birimini oluşturmak için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak.
* Daire Başkanlıkları ile bağımsız şube müdürlüklerinin bağlı olacağı hiyerarşik makamı belirlemek.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Meski’ nin başarılı Genel Müdürü ile başarıdan başarıya koşuyor

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.
Giriş Yap

Güncel Haber Ajans ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin